Курортен комплекс Цигов чарк, язовир Батак

Онлайн резервация

Резерват "Голям Беглик"

Резерват “Голям Беглик” обхващатеритории с надморскатависочинамежду 1600 и 1900 м. Резерватът е покритотиглолистнигори, катопреобладавасмърчът .Резерватътсеявяваедноотнай - южноразположенитесъобществанасмърча в целиямуареал.В следствиенаопожаряванията в миналотонаместавторичносасеразвилисъобществаотбялбор .Среднатавъзрастнагоратасеоценявана 130 години.Имаотделнидърветанавъзрастнад 170 години с диаметърнастволадо 80 см и височина 32 метра.Там се намира единственото естествено находище на храстовиден очибодец на Балканския полуостров. В местността се намира и единственото в България находище на алпийско клинавче.И двете растения са търсени заради психоактивните си ефекти върху човешкият организъм.Фаунатанарезерватане е проучванаподробно. Отедритебозайнициобитаващирезервата и имащиконсервационнозначение, трябвадасепосочаткафяватамечка и вълка, а отптицитеглухарят.Токовищатанаглухаритесаразположенисамовъввековнииглолистни и буковигори и изчезванетонаглухаритеставазаедно с изсичанетонатезигори.Сериозназаплахазаглухаря е и незаконниятловзапрепариране.Рядкоможетедасрещнетеглухаряслучайно в природата. Петелътотбягваместа, къдетоимаприсъствиенахора.Имаперфектенслух и зрение, изгражданиощеотвреметонатерциера( 65 - 1 млн г . ) - период, известен с широкомащабномасовоизмираненарастителни и животинскивидове в рамкитенаединкратъкгеоложкипериод.Глухарятиздаванай-уникалния и неподражаемзвук в нашатафауна. Веднъж в годината, задве-триседмиципрезпролетта, инстинктътзапродължаваненародаотприщватокуването. Тосесъстоиоттриразличниповиделемента, свързани в еднакомпозиция: чукaне (наподобяватракане с двесухипръчки), "плюкане" ( наподобяваизважданенатапаотбутилка), и "брусене", (звуккатоотточененакоса). Когатозапочне "брусенето" , петелътзапушваушнитесиканали и така, докато "бруси", оглушававременнозадве-трисекунди.Глухарятлетибързо, ниско и шумномеждудърветатаилинадтях. Излитачесто, най-честопоединично.Дължинатанатялотому е до 95 см, а размахътнакрилетедостига 85 - 125 см.Глухарят е разспространен у нас в Родопите, Рила, Пиринот 1200 до 2000 м надморскависочина.